දෙහිවල නගරයෙන් අගනා ඉඩමක් ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

ප්‍රධාන නගරයට කිලෝමීටර 3ක දුරින්, ප්‍රධාන පාරට මීටර 300ක දුරින් සහ කීල්ස් නිවාස යෝජනා ක්‍රමයට යාබදව ගල්වල පාරේ පිහිටා ඇත. පර්චස් 17.25කින් සමන්විත ඉඩමකි. ජල විදුලි පහසුකම් ද ඇත. පර්චසයක් ලක්ෂ 28කි.

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න – 0777933539

Valuable land for immediate sale in Dehiwala.

It is located on Quarry Road, 3 km from the main city, 300 m from the main road and adjoining the Keells Housings scheme 17.25 perches land. Water and electricity facilities are available. 28 lakhs per perch.

For more information contact – 0777933539