කුරුණෑගල නගරයෙන් අගනා දෙමහල් නිවස ඉක්මණින් විකිණීමට ඇත.

කුරුණෑගල නගර ආසන්නයේ නවීන දෙමහල් නිවස ඉක්මනින් විකිණීමට ඇත. කුරුණෑගල – වැල්ලව ප්‍රධාන මාර්ගයට මුහුණ ලා පර්චස් 43 ඉඩම සමග නිවස. කුරුණෑගල නගරයට විනාඩි 10 යි. අධිවේගී මාර්ග පිවිසුමට විනාඩි 8යි. දුම්රිය ස්ථානය , රෝහල,පාසල, විහාරස්ථානය පොලිසිය ආසන්නය. පිවිසුම් මාර්ගය අඩි 25 යි.කුඩා මාර්ගයට ද මායිම් වේ.සරු පොල් වගාවක් සහිත ඉඩම, පිරිසිදු ලි0 ජලය . විදුලිය ,දුරකතන (මෙගා ලයින්) සමග පදිංචි, අඩක් වැඩ නිමකල දෙමහල් නිවස. වර්ග අඩි 2200 යි.නිදන කාමර 4යි.බාත් රූම් 2යි.කෝට් යාඩ්, පැන්ට්‍ර්‍,Car porch සියල්ලම සහිතයි.

වැඩි විස්තර සදහා විමසන්න. 0774639997.

Two Storied House for sale in Kurunegala

Located 10 minutes (10km) from Kurunegala town (in Wellawa area, very close to Wellawa railway station, hospital, school, police), 8 minutes away from the main road (Kurunegala – Hiripitiya). Downstairs fully Completed , House consists by 4 bedrooms, 2 bathrooms and telecom, peo tv and well water, electricity facilities are available. It also has a fertile coconut plantation. The access road is 25 feet.

For more information call – 0774639997