ගණිතය යනු අපොස සාමාන්‍ය පෙළ සදහා ඇති වැදගත්ම විෂයය වේ. බොහෝ දෙනෙකුගේ අනාගත ඉරණම විසදෙනුයේ මෙම විෂයට ලබාගන්නා ශ්‍රේණිය මතයි. • සිද්ධාන්ත සමඟ කරනු ලබන සීග්‍ර පුනරීක්ෂණ පාඨමාලාව හා ප්‍රශ්නෝත්තර පන්ති ONLINE/ HOME VISIT සිංහල / ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යෙයන් ඉගැන්වේ. වසර 25 ක පළපුරුදු, පිළිතුරු පත්‍ර  පරීක්ෂක,  වෘත්තීය සුදුසුකම් ලත්, ගණිත පශ්චාත්  උපාධිධාරී, (B.Sc. MSc.), ශ්රී ලංකාවේ  ප්රථමයා, තෙවෙනියා සහ  දිස්ත්රික්  ප්රථමයන් රැසක් බිහිකල, පසුගිය වසරේ විශිෂ්ට ප්‍රතිඵල ලබාදුන්, ප්‍රධාන පාසලක ගණිත ආචාර්යවරයෙක් ගණිතය උගන්වනු ලැබේ.

  • නිසැක A සාමාර්ථයක් වෙනුවෙන් කරනු ලබන ඉගැන්වීමකි.
  • ආකර්ෂණිය ඉගැන්නුම් ක්‍රමවේදයක් ඔස්සේ කෙටි ක්‍රම මගින් ඉගැන්වීම.
  • නිබන්දන සැපයේ.
  • සරසවි සිහිනයක ඇරැඹූමට නිවැරදි සහ බුද්ධිමත් මගපෙන්වීම.

තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති. අමතන්න. 0713325736

         එන්න විශිෂ්ධයන් අතරට එක්වන්න