• හොද ධාවන තත්වය ඇති වාහනයකි.
  • ටයර් 90%
  • බලපත්‍ර 2022 දක්වා
  • ඉන්ජින් අඩුපාඩු නැත..
  • අවශ්‍ය කෙනෙක් අමතන්න.