• මෙය ඉතාමත් හොදම තත්වයෙන් ඇ‌ත.
  • Call for more details.
  • In good condition.

Thank you